Friday, November 9, 2007

فعال کارگری نیشکر هفت تپه تحت شکنجه وحشیانه قرار دارد

فعال کارگری نیشکر هفت تپه تحت شکنجه وحشیانه قرار دارد
بنابه گزارشات رسیده رمضان علیپور یکی از فعالین کارگری نیشکر هقت تپه که روز دوشنبه توسط مامورین ادارۀ اطلاعات شوش ربوده شده تحت شکنجه های جسمی و روحی شدید قرار دارد. در اثر این شکنجه ها گردن او که چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، آسیب جدی دیده است.
مامورین وزارت اطلاعات با اعمال شکنجه های وحشیانه قصد دارند این فعال کارگری را وادار به اعتراف کنند. آنها خواستار اعتراف به مواردی که وزارت اطلاعات بصورت نوشته شده در اختیار او قرار داده، هستند. از او می خواهند اعلام کند که سایر فعالین کارگری نیز با موارد دیکته شده اعتراف مرتبط هستند.
از سوی دیگر امروز قبل از آغاز اعتصاب محمد حیدری دستگیر و به ادارۀ اطلاعات شوش انتقال داده شد. وی در ادارۀ اطلاعات شوش بشدت مورد ضرب وشتم قرار گرفت و در آنجا به او اتهاماتی غیر واقعی وارد کردند که او همۀ آنها را رد کرد و به آنها گفت که ما خواهان عملی کردن وعده های صنفی داده شده و آزادی همکارمان و پایان دادن به تهدیدات و دستگیریها هستیم.
حیدری در ادارۀ اطلاعات برای لحظاتی شاهد شرایط سخت رمضان علیپور بود. او در اثر اعتراضات امروز کارگران آزاد گردید و به او گفته شد که فردا مجددا می بایست خود را به اداره اطلاعات معرفی کند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجۀ فعالین کارگری برای اعتراف گیری را محکوم می کند و اینگونه اعترافات را فاقد ارزش حقوقی می داند و از سازمان جهانی کار و سازمانهای حقوق بشری جهانی خواستار مداخلۀ فوری برای متوقف کردن شکنجه و آزادی بی قید وشرط رمضان علیپور است.

No comments: