Thursday, November 8, 2007

صدور وثیقه های 500 میلیونی برای کارگران نیشکر هفت تپه

گزارش: ابوالفضل عابدینی (خبرنگار مستقل) از خوزستان


پس از گذشت چند روز بازجویی و بازداشت قربانعلی علیپور و محمد حیدری مهر دو تن از کارگران نیشکر هفت تپه توسط وزارت اطلاعات، امروز از سوی دادگاه انقلاب شهرستان شوش قرار وثیقه 500 میلیون ریالی برای آنان صادر شد
اتهام آنان اقدام عیله امنیت ملی و مصاحبه با رادیو ها و رسانه های خارجی می باشد و گفتنی است خانواده کارگران باز داشت شده هنوز نتوانستند این وثیقه را تهیه کنند وآنان هنوز در بازداشت بسر می برند

1 comment:

شوراهای متحد کارگران و زحمتکشان پیش شرط ضروری برای امر خود رهائی ازمناسبات سرمایه داری said...

اینها دارند مردم را چپاول میکنند. روز روشن و دزدی؟ گرانی بنزین هم برای غارت مردم است. کفگیرشان به ته دیگ رسیده. یک ماه اعتصاب عمومی در ایران را توصیه می کنم و برای براه انداختن این اعتصاب باید از قبل برنامه ریزی و تبلیغ نمود تا تمام ایران دست به اعتصاب بزنند. مردم بمدت یکماه در خانه های خود بمانند و شبها تا صبح قاشق زنی کنند
جمهوری اسلامی باید سرنگون شود.... این تنها راه است.